Stowarzyszenie   „Dla szkoły w Tenczynku”

data rejestracji:   29.01.2001r.

data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:      18.09.2007r.

nr KRS:    0000288751

NIP:     5130044889

Regon:      356729426</p.


KONTAKT
Stowarzyszenie ”Dla szkoły w Tenczynku”

ul. Szkolna 6
32-067 Tenczynek

tel. / faks: 012 2821716
adres email: stow.tenczynek@wp.pl

http://stowtenczynek.wordpress.com

nr konta: 56 8612 0003 0000 0000 2352 0001

ZARZĄD

2010– 2013
prezes             Anna Łukasik
wice – prezes   Ewa Cudzik – Tekielak
skarbnik          Renata Ryś
sekretarz         Izabela Kuźnik

2007– 2010
prezes             Anna Łukasik
wice – prezes   Ewa Cudzik – Tekielak
skarbnik          Renata Ryś
sekretarz         Izabela Kuźnik

2004 – 2007
prezes             Zdzisław Palczewski
wice – prezes   Krzysztof Skrzypiec
skarbnik          Anna Łukasik
sekretarz         Tadusz Maziarz

2001 – 2004

prezes   Zdzisław Palczewski
wice – prezes   Krzysztof Skrzypiec
skarbnik           Anna Łukasik
sekretarz          Tadeusz Maziarz

STATUT

Statut    Stowarzysznia „Dla szkoły w Tenczynku”

ROZDZIAŁ 1.

Postanowienia ogólne.

§1.
1. Stowarzyszenie pod nazwą : „Dla Szkoły w Tenczynku, zwanej dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tenczynek.
§3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i sympatyków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, może też zatrudniać osoby niezbędne dla realizacji celów statutowych.
§4.
Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczątek i druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych ( przy obecności, co najmniej 50% członków)

ROZDZIAŁ 2.
Cele i sposoby działania.

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie zadań statutowych szkoły, a w szczególności:
– zainicjowanie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tenczynku.
– promowanie uczniów uzdolnionych
– wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty
– współdziałanie z rodzicami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.
2. Poprawa sytuacji materialnej szkoły (pomoc w zakresie – sprzęt i pomoce naukowe).
3. Współudział w inicjowaniu, koordynacji i uzyskiwaniu środków na rzecz dzieci i szkoły
4. Współdziałanie z instytucjami wspierającymi działalność szkoły we
wszystkich płaszczyznach jej pracy.
5. Udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej w organizowaniu obozów naukowych, sportowych, plenerów dla uczniów uzdolnionych oraz promowania ich poza szkołą.
6. Pielęgnowanie tradycji szkoły.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z władzami, instytucjami, fundacjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
2. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz Szkoły Podstawowej w Tenczynku.
3. Roztaczanie opieki nad uczniami ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku oraz jej absolwentami.
4. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

§8.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

ROZDZIAŁ 3.

Członkowie i ich prawa i obowiązki.

§9.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych
§11.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek Zarządu.
§12.
l. Członek zwyczajny ma prawo do:
a- czynnego i biernego prawa wyborczego
b- uczestnictwa w zebraniach, odczytach, sympozjach, itp.
organizowanych przez władze stowarzyszenia,
c- zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów,
d- korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e- noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a- aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
b- przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia ,
c- regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
3. Członek honorowy i wspierający, ma wszystkie prawa określone w §12, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§14.
1. Członkostwo stowarzyszenia ustaje na skutek:
– dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
– śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
-wykluczenia na skutek uchwały Zarządu,
– wykluczenia na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.

ROZDZIAŁ 4.
Struktura organizacyjna
§15.

1. Władzami Stowarzyszenia są :
– Walne Zebranie Członków
– Zarząd
– Komisja Rewizyjna
2 . Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
§16.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
3. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
§17.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów do wysokości 1/3 składu władz Stowarzyszenia.

§18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi
– z głosem doradczym – zaproszeni goście
3. O miejscu, terminie i porządku obrad, zarząd powiadamia członków, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo -wyborcze.
2. Obradami Walnego Zebrania członków kieruje Prezydium w składzie:
przewodniczący, dwaj sekretarze, członkowie. Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
– z własnej inicjatywy dla rozpatrywania spraw, wymagających uchwały Walnego Zebrania Członków.
– na żądanie Komisji Rewizyjnej.
– na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane .
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
– określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
– dokonywanie zmian statutu,
– uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,
– uchwalanie budżetu,
– wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
– ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
– rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,
– podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
– podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD
§ 21.
1. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z minimum czterech członków, w tym: prezesa, v-ce prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

§ 22.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz Uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
3. Ustalanie budżetu i preliminarza.
4. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Uchwalenie regulaminów ustalonych w statucie.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
9. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich.
10.Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
12.Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 23.
1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności prawidłowości wydatkowania posiadanych środków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
§ 24.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu.
3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 25.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać czynny udział, z głosem doradczyni w posiedzeniach Zarządu. Nie mogą jednak pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 26.
Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia udziela Walne Zebranie Członków, na wniosek Komisji Rewizyjnej .

ROZDZIAŁ 5.
Majątek i fundusze

§27.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości.
§ 28.
Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
– opłaty wpisowe i składki członkowskie
– dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu Stowarzyszenia
– dotacje
– darowizny, zapisy i spadki
– wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, muszą być
gromadzone wyłącznie na rachunku bankowym. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na rachunek bankowy.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 29.
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub v-ce prezesa oraz skarbnika lub sekretarza.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub v-ce prezesa. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowy cli oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 6.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§30.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 ( dwie trzecie) głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.
2. Podejmując uchwałę o’ rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia, a nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku: Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz . U . ni” 20 póz .104 z pózn. zmianami).

ROZDZIAŁ 7.

Przepisy końcowe

§ 31.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu.

Komentarze wyłączone

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.